Contact Detail

Contact detail

Dayaba. K .Jadeja (Manager)
M: 99090 69760

Rashminbhai . R . Jethava (Manager)
M: 98295 54303

Bhavinbhai. H. Joshi (Principal)
M: 96245 65591

Ketanbhai. B. Variya (Hostel Rector)
M: 99245 56121